Work 17

Queen Mary, ah where you gon’ go burn? Queen Mary, ah where you gon’ go burn? Don’ ask me nothin’ t’all. Just geh me de match an oil. Bassin Jailhouse, ah deh de money dey.